Vyhľadávanie

27.01.2017 - Nezabudnite podať daňové priznanie

 

Kúpili ste minulý rok nehnuteľnosť?

Daňová povinnosť Vám vzniká, ak ste minulý rok nadobudli do vlastníctva byt, nebytový priestor, stavbu alebo pozemok.

Vo všetkých prípadoch vzniká daňová povinnosť 1. januára  v roku, ktorý nasleduje po roku, v ktorom ste sa stali vlastníkom nehnuteľnosti a zaniká 31. decembra v tom roku, v ktorom Vám zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti. Je jedno, či ste sa stali vlastníkom na základe kúpy, darovania či zámeny.

Na vyrubenie dane je teda rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia, pričom sa neprihliada na zmeny skutočností (napríklad zmena charakteru pozemku, zmena výmery), ktoré vzniknú v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Správcom dane je obec, resp. mesto, v územnom obvode ktorého sa nehnuteľnosť nachádza. Správcom teda nie je daňový úrad, kam sa podávajú daňové priznanie pre daň z príjmov.

 

Daňové priznanie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti je vlastník nehnuteľnosti povinný podať za daňové obdobie, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť. Daňové priznanie treba podať príslušnému správcovi dane (t. j. obci / mestu) najneskôr do 31. januára podľa právneho stavu, ktorý bol k 1. januáru toho istého roka.

Ak sa teda stanete vlastníkom nehnuteľnosti 20.12.2016, daňové priznanie treba podať do 31. 1. 2017. Ak sa ale stanete vlastníkom nehnuteľnosti 2. januára 2017, daňové priznanie podáte až 31.1.2018. Ak nenastanú žiadne zmeny, povinnosť podať priznanie nasledujúce roky už nemáte.

 

Sadzba dane

Sadzbu dane z nehnuteľností určuje každoročne všeobecným záväzným nariadením obec alebo mesto (každá obec a mesto má sadzbu dane pre príslušný rok uvedenú na svojej internetovej stránke). Výpočet dane z nehnuteľnosti potom predstavuje súčin výmery podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru (pri dani z bytov a nebytových priestorov) a sadzby dane. Do podlahovej plochy bytu sa nezapočíta balkón alebo lodžia. Naopak, pivnica sa do podlahovej plochy bytu započítava.

V niektorých prípadoch (napr. mesto Bratislava) určil správca dane tri pásma sadzby dane podľa atraktivity lokality, pričom mestskú časť Staré mesto zaradil do tretieho pásma s najvyššou sadzbou dane z bytov (napr. na rok 2017 je to 0,611 eur / m2).

 

Platenie dane

Na rozdiel od dane z príjmu, daňovník nie je povinný platiť daň z nehnuteľností zároveň v termíne podania daňového priznania. Daň z nehnuteľností je splatná až po jej vyrubení.

Na základe daňového priznania Vám obec / mesto doručí platobný výmer s vyrubenou daňou. Daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

Užitočné odkazy